Агрономічне відділення

ШВАЛЮК Володимир, завідувач агрономічним відділенням,   
спеціаліст вищої категорії
  викладач-методист

  

   Відділення об’єднує три спеціальності :

  • Агрономія
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування

Викладачі відділення забезпечують якісну підготовку висококваліфікованих, конкурентноздатних фахівців, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання , реалізовувати власні здібності.

     Досягнення цієї мети здійснюється шляхом:

• впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;

• удосконалення методичної роботи кожного викладача;

• підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

• вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробкf методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

• ефективної організації самостійної роботи студентів.

Сьогоднішні студенти вивчають не лише теоретичні основи спеціальних дисциплін, але й беруть участь у науково – дослідній роботі, мають змогу підвищити свій фаховий рівень під час проходження навчальних та технологічних практик в державних, приватних господарствах агропромислового комплексу, навчально – практичних центрах.

До послуг студентів – обладнані навчальні кабінети і лабораторії, навчальне колекційно-дослідне поле, навчальна бухгалтерія.

.

Студенти проходять виробничу практику в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності: на виробництві, торгівельних і комерційних установах, бюджетних установах, банках, страхових компаніях, фінансово-кредитних установах, органах соціального забезпечення, органах Державного казначейства.

Викладачі відділення заняття проводять творчо, на високому професійному, методичному рівні. Володіють технологіямитворчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів, впроваджують передовий педагогічний досвід, формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

    Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців усіх спеціальностей, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

     Студентам цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації, фахових олімпіадах, наукових конференціях, ділових іграх, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички.

   

     Поряд з професійною підготовкою, створені всі умови для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим і цікавим.

Студенти є активними учасниками наукового студентського товариства, приймають активну участь у конкурсах, художній самодіяльності, спортивних змаганнях .

Колектив відділення здійснює цілеспрямовану роботу для примноження здобутків коледжу, збагачення його традицій.

Співпраця, робота в команді, інновації – це наше сьогодення і наші перспективи. І головне при цьому – не намагатися стати кращими за інших, а прагнути стати завтра кращими за нас сьогоднішніх.