Навчальна робота

 

 

Чмирук Андрій Феліксович

заступник директора з навчальної роботи

 

 

   

 

  Навчальний процес в коледжі спрямований на підготовку  висококваліфікованих фахівців, виховання творчих особистостей з урахуванням сучасних реалій життя.

   Значна роль в наданні якісних освітянських послуг залежить від творчого потенціалу, злагоджених професійних дій педагогічних працівників. У складі педагогічного колективу працюють досвідчені викладачі, неординарні особистості зі своїм інтелектуальним потенціалом, високим рівнем професійної компетентності, організаторськими і педагогічними здібностями. Працюють нестандартно, творчо і всіх їх об’єднує любов до своїх вихованців, високе почуття обов’язку, уміння згуртувати студентський колектив навколо цікавих творчих справ, сприяти отриманню студентами високих професійних знань.

  Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують 53 педагогічні працівники, з них: 41 –  викладачі вищої категорії, 11 – викладачі-методисти.

  Щоденною працею зміцнюються загальні педагогічні критерії, відшліфовується педагогічна майстерність, удосконалюється методика викладання, накопичується педагогічний досвід, народжуються та закріплюються традиції навчальної та виховної діяльності

  Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу є:

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття  студентами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями;

– удосконалення рівня навчальної діяльності через впровадження новітніх педагогічних технологій,  сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний  процес;

– створення освітніх умов, здатних сформувати  в студентів спеціальні компетентності, професійну та загальнолюдську культуру, широкий кругозір, здатності критично мислити та ефективно реагувати на виклики сучасного світу;

– виховання у студентів патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя;

 – забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;

-вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямованого на підвищення якості й активне використання інноваційних технологій.

      Система підготовки майбутніх фахівців відповідає вимогам діючих галузевих стандартів  освіти. Вона забезпечена чітким дотриманням вимог робочих програм і навчальних планів, наявністю сприятливих умов для проведення навчальної роботи, оптимізації методики і змісту навчання.

Чотири циклові комісії безпосередньо здійснюють навчально-методичне забезпечення навчального процесу за вимогами освітньо-професійних програм зі спеціальностей і формування досвідчених, гармонійно-розвинутих особистостей. Активно впроваджуються інноваційні, інтерактивні технології та технології особистісно-орієнтованого навчання.   Високопрофесійний та згуртований педагогічний колектив постійно працює над оновленням навчального процесу, дбає про якісну підготовку кадрів, впроваджуючи нові форми та методи навчання та виховання молоді.  

     Педагогічний колектив коледжу – команда викладачів-однодумців та опонентів, що вирізняються високою професійною майстерністю та педагогічною творчістю.