Облік і оподаткування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Професійна кваліфікація – бухгалтер
Термін навчання:
     – на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

– на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців


Ви молодий і активний ?
Ви прагнете професійного зростання, хочете перемагати, досягати поставлених цілей та здобути якісну  освіту ?
Тоді перший крок до вашого успіху – навчання в Новочорторийському технолого-економічному фаховому коледжі за спеціальністю «Облік і оподаткування»!

   Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є одним із невід’ємних елементів економіки. Фахівці з обліку й оподаткування відіграють життєво важливу роль у наданні достовірної, точної та правдивої інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку , але й здійснює широкий спектр діяльності, що включає планування, облік, оцінку, аналіз діяльності та аудит.

                                   Професійні компетенції майбутнього фахівця

            Фахівець знатиме:

• зміст та призначення національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
• нормативні, методичні та інструктивні матеріали з питань організації, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
• основи трудового, господарського, фінансового та податкового законодавства;
• складові облікової політики підприємства, систему рахунків бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу, методи і технології обробки облікової інформації;
• прогресивні форми й методи бухгалтерського обліку;
• організацію системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю;
• основи адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів;
• економіку та організацію виробництва й праці;
• основи організації фінансової та управлінської діяльності на підприємстві;
• порядок обліку господарських операцій у бюджетних та банківських установах;
• облік зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;
• методику проведення фінансового контролю, аудиту та аналізу господарської діяльності;
• принципи організації та функціонування податкової системи України;
• сучасні інформаційні системи і технології у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, фінансово-кредитних установ.

           Фахівець вмітиме:   

• організовувати документообіг в організації, підприємстві;
• самостійно або в групі інших фахівців розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;
• розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;
• обліковувати господарські, фінансові та розрахункові операції;
• забезпечувати раціональне витрачання коштів за їх призначенням;
• дотримуватися касової та розрахункової дисципліни;
• складати, приймати, перевіряти та опрацьовувати бухгалтерські документи;
• формувати облікові регістри, вести синтетичний та аналітичний облік;
• складати фінансову звітність підприємств і організацій, визначати доходи, витрати й фінансові результати господарської діяльності;
• встановлювати взаємозв’язок та вплив окремих господарських операцій на фінансові результати діяльності підприємства, організації;
• вчасно проводити інвентаризацію засобів, визначати та відображати в обліку її результати;
• проводити аналіз фінансово-господарської діяльності, ревізію, аудит;
• використовувати сучасне програмне забезпечення автоматизованого робочого місця бухгалтера.

                                                Сфера професійної діяльності

Випускники даної спеціальності проходять практику, стажування та в по-дальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:
• торговельних, комерційних підприємствах, у сфері послуг
• на виробництві
• закладах ресторанного господарства
• бюджетних установах
• фінансово-кредитних установах
• банківських установах
• органах соціального забезпечення
• органах фінансового контролю
• незалежних аудиторських компаніях
• Державній фіскальній службі
• сфері біржової діяльності
• страхових агентствах
• органах Державного казначейства
• органах охорони здоров’я, освіти.

Фахівці працюють на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, інспектора в галузі управління, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора.

ВАШ УСПІХ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ !

НАВЧАННЯ  В НАШОМУ КОЛЕДЖІ- ЦЕ КРУТО !!!