Права та обов`язки студентів

Студенти мають право на:

 • навчання для здобуття освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня з акредитованих спеціальностей та напрямів, атестованих професій і повної загальноосвітньої підготовки;

 • вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, поза аудиторних занять;

 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;

 • продовження освіти спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • одержання направлення на стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою технікуму;

 • доступ до інформації в усіх галузях знань;

 • участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

 • особисту, або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 • забезпечення стипендіями у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

 • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

 • обирання до вищого колегіального  органу самоврядування технікуму;

 • отримання матеріальної допомоги згідно з діючим законодавством

 • користування пільгами, встановленими діючим законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;

 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу згідно з положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

 • складання достроково екзаменів і заліків за умов виконання усіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у громадському житті технікуму. 

 

   Студенти зобов’язані: 

 • дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку технікуму  та Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку; 

 • виконувати вимоги навчального плану у терміни, визначені графіком організації навчального процесу; 

 • вчасно інформувати керівництво технікуму в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо. У випадку хвороби студент представляє куратору групи довідку відповідного лікувального закладу; 

 • допомагати керівникам технікуму та його підрозділів підтримувати належний порядок на прилеглих до технікуму територіях, студентського містечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів. 

 • За невиконання своїх обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор, його заступники та завідуючі відділеннями можуть накладати дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з університету.

 

  Студент може бути відрахований: 

 • за власним бажанням;

 • у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу;

 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу (заочна форма навчання);

 • за академічну неуспішність;

 • за невиконання вимог навчального плану і графіка навчального процесу;

 • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • за вироком суду, що вступає у законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування засобів громадянського впливу;

 • за станом здоров’я, на підставі висновку ЛКК;

 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку технікуму та гуртожитку (за погодженням з профспілковою організацією);

 • у разі вчинення аморального проступку (за погодженням з профспілковою організацією).