Практична підготовка

                                                                                                

 Координацію і контроль практичного навчання студентів

 Новочорторийського державного аграрного технікуму

здійснює завідуюча з навчально-виробничої роботи

    Рибак

  Наталія Леонідівна

 спеціаліст вищої категорії

 

     

      Практика студентів є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентами професійних навичок та вмінь. Вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в коледжі і проводиться в сучасних підприємствах та організаціях різних галузей господарства й державного управління.
      Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та фахівця від бази практики.

     Завдання практичної підготовки :

– підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
– набуття професійних навичок;
– змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
-впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
– співпраця з трудовим колективом і вміння адаптуватися в колективі;
– набуття відповідної робітничої професії.
     Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування в них на базі одержаних в технікумі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.
     Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення, органічне поєднання з теоретичними  заняттями, отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста.
     Види і тривалість практики визначаються вимогами стандартів вищої освіти та відображаються відповідно в освітніх програмах, навчальних планах і графіках навчального процесу.
     Практичне навчання реалізується шляхом проведення лабораторних (практичних) занять, навчальних практик, виробничих практик.
     Завданням ознайомчої практики студентів є ознайомлення з діяльністю органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності, установ та організацій. Ознайомча практика проводиться у формі екскурсій на підприємство, закладів чи установ галузі, за якою навчається студент.
     Навчальна практика має на меті узагальнити і систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці.  Навчальна практика здійснюється шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики.  Для якісного проведення лабораторно-практичних занять і навчальних практик робочі місця оснащено сучасним обладнанням та забезпечено навчально-методичними матеріалами.
Проведено паспортизацію робочих місць згідно
“Рекомендованого переліку навчального обладнання,устаткування та унаочнення для навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців аграрних спеціальностей”.

 

     

    З метою раціонального використання баз навчальної практики та рівномірного розподілу студентів на період практики, розробляються графіки проходження практики у господарствах.
Приведено у відповідність до вимог сучасного виробництва бази технікуму для проведення навчальної практики, а саме: навчальна бухгалтерія, навчально-виробничі майстерні, навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини, навчальний стаціонар, теплиця, навчально-дослідне поле.

 


     

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних навичок, уміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах при виконанні обов’язків, властивих їх майбутній професії, організаційно-управлінській і суспільній діяльності. Реалізуються поставлені перед практикою цілі шляхом самостійного вивчення діяльності організацій, підприємств і установ. Завданням виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін і практичних навичок зі спеціальності.
     Сьогодні студенти коледжу отримують практичну підготовку в найкращих господарствах України які є базовими господарствами для проходження виробничих та навчальних практик. Щорічно в коледжі поповнюється банк баз практик.
   

     Якісна професійно-практична підготовка є запорукою якісної підготовки фахівців!