Найкращі серед рівних!


Від можливого до реального!

Відкрий себе у НДАТ!

Об’єднуємо яскравих і креативних!

Тут відкриваються двері до успіху!

Майбутнє у твоїх руках!

Дорогу осилить той хто йде!

Навчання в НДАТ допоможе реалізувати ваші мрії!

Відкрий талант у собі!

Практичні знання для сучасного життя!

Якісна освіта – ваш вибір!

Лідерами не народжуються – Лідерами стають!

Спеціальності “Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та страхування”

Новочорторийський державний аграрний технікум здійснює підготовку студентів за спеціальностями:

Галузь 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Кваліфікація – молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Кваліфікація –молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування

Термін навчання:
на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців
на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців

     Головною метою роботи викладачів циклової комісії бухгалтерсько-фінансових дисциплін є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих, конкурентноздатних спеціалістів у сфері обліку та фінансів.

     Досягнення мети циклова комісія здійснює шляхом:
• впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
• удосконалення методичної роботи кожного викладача;
• підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
• вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробкf методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
• ефективної організації самостійної роботи студентів;
• удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

     Бухгалтерський облік – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту та терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

     «Облік і оподаткування» є однією з найактуальніших та найцікавіших спеціальностей. Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

     Студенти вивчають нормативні документи з питань регулювання господарської діяльності та порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; організацію обліку підприємницької діяльності на підприємствах всіх форм власності; об’єкти, принципи і методи фінансування і кредитування підприємств;основи економіки, організації та планування діяльності підприємств; техніку ведення обліку при будь-якій системі та формі; технологію комп’ютерної обробки економічної інформації; прийоми і методи економічного і фінансового аналізу; методику проведення перевірки діяльності підприємств.

 

     Спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

     Фінансист- одна з найбільш популярних та елітних професій у сучасному світі. Він контролює рух грошових потоків, аналізує фінансову звітність на підприємстві, знає валютне законодавство.
     Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.
     Навчання по спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам грунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, обліку і аудиту, економічного аналізу. Це дозволяє майбутнім фахівцям оволодіти практичними прийомами і методами управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, управляти коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування та фінансове право, діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління.

 

 

     За період підготовки фахівців з обліково-фінансового напряму накопичено величезний педагогічний та професійний досвід, сформувалися власні навчальні методики та традиції, які дбайливо передаються молодим поколінням. Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.
     Студентам цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації, фахових олімпіадах, наукових конференціях, ділових іграх, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички.


    Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, в навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи з запрошенням керівників підприємств

.

.

     

 

Студенти проходять виробничу практику в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності: на виробництві, торгівельних і комерційних установах, бюджетних установах, банках, страхових компаніях, фінансово-кредитних установах, органах соціального забезпечення, органах Державного казначейства.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

     

Випускники технікуму мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.

     Поряд з професійною підготовкою, створені всі умови для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим і цікавим.
Студенти є активними учасниками наукового студентського товариства, приймають активну участь у конкурсах, художній самодіяльності, спортивних змаганнях .


 

Співпраця, робота в команді, самоврядування, інновації – це наше сьогодення і наші перспективи. І головне при цьому – не намагатися стати кращими за інших, а прагнути стати завтра кращими за нас сьогоднішніх.