Міністерство освіти і науки України
Новочорторийський державний аграрний технікум

Затверджую
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Загальні положення
Заступник директора з навчальної роботи призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора технікуму.
У своїй роботі заступник директора з навчальної роботи керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативними актами з питань освіти.
Заступник директора з навчальної роботи безпосередньо підзвітний директору навчального закладу.
Відповідальність
Заступник директора з навчальної роботи несе персональну відповідальність за організацію навчальної роботи в навчальному закладі, підвищення кваліфікації викладачів і навчально-допоміжного персоналу, здійснення зв’язку навчального процесу з виробничою та виховною діяльністю. У своїй роботі користується постановами, чинними інструкціями та положеннями, а також вказівками вищих державних органів і директора технікуму.
Заступник директора з навчальної роботи повинен знати:
Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Завдання та обов’язки.
1. Організовує поточне і перспективне планування навчальної роботи навчального закладу.
2. Координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, а також розробку навчально-методичної документації, необхідної для організації навчального процесу.
3. Забезпечує використання і вдосконалення методів організації навчального процесу і сучасних освітніх технологій, у тому числі комунікаційно-інформаційних.
4. Здійснює контроль за якістю навчального процесу, об’єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів.
5. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні і розробленні інноваційних програм і технологій.
6. Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів.
7. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації.
8. Здійснює комплектування і приймає заходи по збереженню контингенту студентів.
9. Бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і професійної майстерності.
10. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і управління навчальним закладом.

11.Координує роботу відділень, предметних (циклових) комісій.

12.Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

Права
Заступник директора з навчальної роботи має право:

1. Тимчасово виконувати обов’язки директора навчального закладу за його відсутності і користуватися його правами.
2. Розпорядження заступника директора з навчальної роботи обов’язкові для всіх викладачів, працівників навчальної і господарської частини та студентів і можуть бути відмінені лише директором технікуму або вищою організацією.
3. Брати участь в обговоренні проектів наказів, розпоряджень чи інших документів у межах своєї компетенції.
4. Розпоряджатися коштами, виділеними на утримання навчальної частини (за погодженням і затвердженням директора навчального закладу).
5. Розпоряджатися обладнанням навчальних кабінетів і лабораторій, бібліотеки та інших підрозділів навчальної частини.
6. Подавати директору пропозиції про прийом на роботу та звільнення викладачів і працівників навчальної частини; про прийом і відрахування студентів.
7. Подавати директору проекти наказів про моральне та матеріальне заохочення викладачів, працівників навчальної частини і студентів, а також про дисциплінарні стягнення при порушенні трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
8. Затверджувати навчально-методичну документацію згідно з положенням та розпорядженням по навчальному закладу.
9. Розглядати заяви та скарги викладачів, працівників навчальної частини і студентів; розв’язувати їх, вживати відповідних заходів, а в необхідних випадках подавати свої пропозиції директору навчального закладу.
10. Викликати за поданням завідувачів відділень батьків студентів у навчальний заклад.
11. Відміняти розпорядження працівників навчальної частини та викладачів (через осіб, які їх дали) у випадках невідповідності чинним законоположенням або вимогам навчально-виховної роботи.
12. Не допускати до роботи викладачів та працівників навчальної частини при грубому порушенні ними розпорядку дня, правил внутрішнього розпорядку або техніки безпеки.
13. За погодженням директора вносити зміни в графік навчального процесу.
14. Скликати і проводити збори та наради студентів, викладачів і працівників навчальної частини з питань навчального характеру.
15. На захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________2018 р.

 

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Загальні положення
Заступник директора з виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора технікуму.
Заступник директора з виховної роботи у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями з питань молодіжної політики інших міністерств і відомств України.
Заступник директора з виховної роботи спільно із заступником директора з навчальної роботи здійснює науково-методичне та кадрове забезпечення виховного процесу у навчальному закладі.
Заступник директора підпорядкований безпосередньо директору навчального закладу.
Відповідальність
Заступник директора з виховної роботи несе персональну відповідальність за організацію національного та громадського виховання студентської молоді в навчальному закладі.
Заступник директора з виховної роботи повинен знати:
Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; вікову і спеціальну педагогіку і психологію, фізіологію, гігієну; специфіку розвитку інтересів і потреб студентів, їх творчої діяльності; методику пошуку та підтримки талановитої молоді; порядок розробки програм занять гуртків, секцій, студій, клубних об’єднань, основи діяльності студентських колективів, організацій та асоціацій; трудове законодавство.
Обов’язки
1. Організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання студентської молоді в навчальному закладі відповідно до Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти та концептуальних засад гуманітарної освіти.
2. Організовує підготовку комплексного плану організації виховного процесу в навчальному закладі на навчальний рік; подає його на затвердження директору навчального закладу.
3. Погоджує плани виховної роботи з усіма суб’єктами, які організовують виховний процес у навчальному закладі.
4. Сприяє розвитку особистості, здібностей, формуванню загальної
культури студентів.
5. Вивчає вікові та психологічні особливості, нахили та потреби студентів, створює умови для їх реалізації в різних видах творчої діяльності, використовуючи сучасні освітні технології, в тому числі інформаційні, а також цифрові освітні ресурси.
6. Організовує роботу студентських гуртків, секцій та інших любительських об’єднань, різноманітну індивідуальну і спільну діяльність студентів.
Сприяє реалізації прав на утворення студентських асоціацій, об’єднань.
7. Організовує вечори, свята, походи, екскурсії, підтримує соціально значущі ініціативи студентів під час їх вільного часу, дозвілля і розваг, орієнтуючись на особистість студента, розвиток мотивації, пізнавальних інтересів, здатностей.

8. Координує виховний процес у навчальному закладі, який здійснюють викладачі циклових комісій, куратори навчальних груп, органи студентського самоврядування в групах, на відділеннях, курсах, у гуртожитках.
9. Сприяє ефективній діяльності органів студентського самоврядування навчального закладу, бере участь у його роботі.
10. До розгляду на засіданні педагогічної ради готує питання про стан, проблеми, пріоритетні напрями та перспективи організації виховного процесу в навчальному закладі.
11. Координує роботу органів студентського самоврядування з питань організації виховного процесу серед студентської молоді в навчальному закладі.
12. Організовує навчання кураторів навчальних груп шляхом проведення науково-методичних, психолого-педагогічних семінарів, конференцій з питань виховання студентської молоді.
13. Залучає до співпраці з питань організації виховного процесу державні установи, громадські та молодіжні організації, культурно-освітні заклади, зарубіжні представництва, адміністративні органи, медичні та наркологічні служби тощо.
14. Звітує про організацію виховного процесу на засіданнях педагогічної ради навчального закладу.
15. Забезпечує сприятливі умови для формування соціально-психологічного клімату; вільного самовизначення та самоствердження студентів для самореалізації талантів і здібностей.
16. Керує методичним об’єднанням кураторів, яке вивчає, узагальнює та забезпечує поширення в навчальному закладі кращого досвіду організації виховного процесу на відділенні, в групі, гуртожитку.
17. Організовує роботу з батьками студентів.
18. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

Права
Заступник директора з виховної роботи має право:
1. Тимчасово виконувати обов’язки директора навчального закладу за його відсутності.
2. Відвідувати виховні заходи з метою контролю та оцінки діяльності куратора навчальної групи, студентів.
3. Вносити пропозиції на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учасників навчально-виховного процесу.
4.Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту студентів і педагогічних працівників.
5. Вносити пропозиції на розгляд адміністрації, батьківських зборів, піклувальної ради щодо матеріального забезпечення організації та проведення виховних заходів у порядку, визначеному законодавством.
6. Відвідувати студентів за місцем їх проживання, вивчення умов їх побуту та виховання.
7. Виявляти соціально-педагогічну ініціативу, вибирати форми, методи, засоби роботи зі студентами.
8. На захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________2018 р.

 

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛЕННЯМ

Завідувач відділенням призначається директором навчального закладу за поданням заступника директора з навчальної роботи, якому безпосередньо підзвітний.
Відповідальність
Завідувач відділення несе персональну відповідальність за організацію та стан навчальної і методичної роботи на відділенні, здійснення зв’язку навчального процесу з виробничою діяльністю із спеціальності.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; педагогіку; сучасні педагогічні технології, основи менеджменту, управління персоналом; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.
Завдання та обов’язки
1. Організовує та безпосередньо керує навчально-виховною роботою на відділенні.
2. Забезпечує контроль за виконанням планових завдань.
3. Координує роботу викладачів з виконання навчальних планів і програм, розробки необхідної навчально-методичної документації.
4. Забезпечує контроль за якістю підготовки фахівців і об’єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів.
5. Організовує методичну, культурно-масову, просвітницьку роботу.
6. Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів.
7. Бере участь в комплектуванні контингенту студентів відділення і вживає заходи щодо його збереження.
8. Бере участь в складанні розкладу навчальних занять та в плануванні інших заходів навчально-виховного процесу, в підборі педагогічних кадрів відділення, організації підвищення їх кваліфікації та в підготовці до проведення атестації педагогічних працівників відділення.
9. Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу і управління навчального закладу.
Готує матеріали до складання розкладу занять і його коректування.
10. Організовує ведення та аналіз успішності студентів (разом з навчальною частиною).
11. Здійснює контроль за роботою циклової комісії.
12. Бере участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, оснащенні навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочністю і технічними засобами навчання, у збереженні устаткування та інвентарю, оснащенні і поповненні кабінетів навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.
13. Здійснює керівництво та контроль за роботою кураторів академічних груп, активів груп відділення.
14. Здійснює контроль за якістю викладання дисциплін; проведенням консультацій і додаткових занять; оформленням навчально-облікової документації.
15. Організовує укладання договорів із зацікавленими організаціями щодо організації практичної підготовки студентів
16. Вживає заходи із забезпечення необхідних соціально-побутових умов для студентів і працівників навчального закладу.
17. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

Права
Завідувач відділенням має право:
1. Розпорядження завідувача відділення обов’язкові для всіх викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу відділення і можуть бути відмінені лише заступником директора з навчальної роботи.
2. Розпоряджатися стипендіальним фондом та коштами на обладнання кабінетів і лабораторій відділення з наступним погодженням із заступником директора з навчальної роботи.
3. Розпоряджатися обладнанням кабінетів і лабораторій відділення.
4. Подавати на розгляд пропозиції заступнику директора з навчальної роботи про прийом та звільнення викладачів і працівників, прийом та відрахування студентів відділення.
5. Подавати заступнику директора з навчальної роботи проекти заходів щодо поліпшення навчально-виховної роботи на відділенні.
6. Подавати заступнику директора з навчальної роботи на візування проекти наказів про моральні та матеріальні заохочення викладачів, навчально-допоміжного персоналу, студентів відділення, а також про дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.
7. Розглядати плани активів груп і вносити в них необхідні зміни та доповнення.
8. Разом з вихователями і заступником директора з виховної роботи поселяти студентів у гуртожитки та виселяти їх за порушення правил проживання в гуртожитку.
9. Розглядати заяви та скарги викладачів, навчально-допоміжного персоналу, студентів відділення; розв’язувати їх, вживати відповідних заходів, а в необхідних випадках подавати свої пропозиції заступнику директора з навчальної роботи.
10. Давати дозвіл (з наступним затвердженням заступника директора з навчальної роботи) на виклик батьків студентів.
11. Надавати короткотермінові (до трьох днів) відпустки студентам.
12. Відміняти розпорядження викладачів і працівників відділення, якщо вони суперечать вимогам навчальної роботи.
13. Не допускати до роботи або навчання викладачів, працівників відділення і студентів при грубому порушенні ними навчального процесу або техніки безпеки (з наступним погодженням із заступником директора з навчальної роботи).
14. Вимагати необхідну звітність про роботу від викладачів і працівників відділення.
15. Організовувати і проводити збори та наради студентів, викладачів і працівників відділення з питань навчально-виховного характеру.
16. Давати дозвіл на проведення різних заходів на відділенні.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________2018 р.

 

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАВІДУВАЧА З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Завідувач з навчально-виробничої практики призначається директором навчального закладу.
У своїй роботі безпосередньо підзвітний директору.
Відповідальність
Несе персональну відповідальність за організацію всіх видів практичного навчання, зв’язок навчального процесу з навчально-виробничою діяльністю, забезпечення техніки безпеки при проведенні практичних занять.
Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; практичну підготовку студентів; педагогіку, психологію, досягнення сучасної педагогічної науки і практики. Правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Завдання та обов’язки
1. Здійснює загальну організацію практики та контроль за її проведенням; розробляє організаційні заходи, що забезпечують підготовку та проведення практики.
2. Організовує розробку методичної документації з практичного навчання та її затвердження.
3. Готує документи про порядок проведення практики студентів, наскрізні та робочі програми, затвердження баз практик; розподілі студентів за базами практик, укладанні угод між вищим навчальним закладом і підприємством на проведення практики студентів.
4. Контролює підготовленість баз практики; забезпечує проведення інструктажу про порядок проходження практики та з техніки безпеки; надання студентам необхідних документів, методичних рекомендацій, програм тощо. Повідомляє студентам про систему звітності з практики, забезпечує високу якість проходження практики згідно з програмою.
5. Контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку.
6. Забезпечує своєчасне укладення договорів на проходження студентами всіх видів практики.
7. Організовує і здійснює контроль за виконанням правил техніки безпеки при проведенні практичного навчання студентів.
8. Проведить наради та конференції за підсумками практики, аналізує звіти керівників практики; приймає необхідні заходи щодо усунення виявлених недоліків.
9. Організовує роботу із вдосконалення форм і методів практичного навчання.
10. Вносить пропозиції щодо поліпшення практичного навчання.
11. Організовує медичний огляд студентів, які проходять практику.
12. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.
Права
Завідувач з навчально-виробничої практики має право:
1. Тимчасово виконувати обов’язки директора навчального закладу за його відсутності.
2. Давати розпорядження викладачам з питань організації і проведення різних видів практики.
3. Представляти проекти заходів щодо поліпшення практичної підготовки.
4. Укладати договори з навчальними закладами, установами на проходження практики студентами технікуму.
5. Розподіляти студентів на місця проходження практики.
6. Проводити відкликання і переміщення студентів з місць практики у випадках невідповідності об’єктів договірним вимогам і проводити їх заміну.
7. Вносити за погодженням із заступником директора з навчальної роботи зміни в графіки практичного навчання.
8. Вимагати від керівників практики відомостей про виконання студентами практики, створення належних умов організації практики.
9. Подавати відомості для заохочення студентів, викладачів, які відзначилися при проведенні практики, а також до накладання дисциплінарних стягнень при незадовільному виконанні завдань практики.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________2018 р.

 

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
КЕРІВНИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Керівник фізичного виховання призначається і звільняється директором навчального закладу.
Відповідальність
Керівник фізичного виховання несе персональну відповідальність за організацію і якісний стан фізичного виховання студентів, якість навчальної та спортивно-масової роботи з ними.
У своїй роботі керується Законом України “Про фізичну культуру і спорт”, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні та інструкціями Міносвіти і науки України.
У своїй безпосередній роботі підзвітний заступнику директора з навчальної роботи.
Обов’язки
1. Планує і організовує всю фізкультурно-спортивну роботу зі студентами, викладачами та працівниками навчального закладу.
2. Організовує спортивно-масові заходи.
3. Організовує та контролює роботу спортивних секцій.
4. Організовує медичний огляд студентів, формування спеціальних медичних груп та проведення з ними занять.
5. Здійснює забезпечення придбання спортивного майна та його збереження.
6. Здійснює контроль за дотриманням техніки безпеки та виробничої санітарії при проведенні навчальних занять, спортивних змагань і роботи секцій.
7. Організовує спортивні змагання серед груп навчального закладу,
формує команди та забезпечує їх участь в районних, обласних та інших змаганнях.
8. Здійснює контроль за навчальною та позааудиторною роботою викладачів фізичного виховання.
9. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.
Права
Керівник фізичного виховання має право:
1. Брати участь у розробці заходів та подавати пропозиції щодо покращення фізичного виховання.
2. Представляти дирекції технікуму пропозиційї щодо прийому на роботу та звільнення викладачів фізичного виховання, їх морального та матеріального стимулювання за досягнення у роботі.
3. Подавати проекти наказів про моральне та матеріальне заохочення кращих студентів і покарання студентів – порушників дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
4. Забороняти проведення занять з фізичного виховання при порушенні правил навчального процесу або техніки безпеки і виробничої санітарії (з наступним погодженням із заступником директора з навчальної роботи ).
5. За висновками медичної комісії формувати спеціальні медичні групи. При необхідності направляти студентів на медичне обстеження.
6. Здійснювати контроль за роботою викладачів фізичного виховання.
7. Розпорядження керівника фізичного виховання обов’язкові для всіх викладачів фізичного виховання і можуть бути відмінені лише заступником директора з навчальної роботи.
З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________2018 р.

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ

Завідувач бібліотекою призначається директором навчального закладу
Відповідальність
Завідувач бібліотекою несе персональну відповідальність за планування та організацію роботи бібліотеки, комплектування книжкового фонду і майна бібліотеки.
У своїй роботі безпосередньо підзвітний заступнику директора з навчальної роботи.
Обов’язки
1. Здійснює загальне керівництво і організовує роботи бібліотеки.
2. Комплектує (за погодженням із заступником директора з навчаль-ної роботи) літературу відповідно до навчальних планів, програм.
3. Здійснює планування і звітність бібліотеки.
4. Здійснює організацію і ведення інформаційної та довідково-бібліографічної роботи, складання бібліографічних довідок, списків нової літератури, що надійшла в бібліотеку, розробки рекомендованих списків літератури відповідно до планів навчальної і виховної роботи.
5. Організовує облік книжкового фонду.
6. Організовує масову роботу з читачами; літературні вечори, читацькі конференції, огляди літератури, зустрічі з письменниками тощо.
7. Надає допомогу студентам у набутті навиків користування літературою, каталогами і довідково-бібліографічними посібниками.
8. Здійснює контроль за збереженням книжок студентами.
9. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

Права
Завідувач бібліотеки має право:
1. Розпорядження завідувач бібліотеки обов’язкові для працівників бібліотеки і можуть бути відмінені лише заступником директора з навчальної роботи.
2. За погодженням із заступником директора з навчальної роботи розпоряджатися коштами, виділеними для придбання літератури.
3. Вносити пропозиції дирекції навчального закладу про поліпшення роботи бібліотеки.
4. За погодженням із заступником директора з навчальної роботи вносити зміни та доповнення в план роботи бібліотеки і бібліотечної ради.
5. Вносити пропозиції про моральне заохочення студентів за участь у роботі бібліотечного активу та накладання стягнень на студентів за псування книжок бібліотечного фонду.
6. Проводити обмін втрачених студентами книг або через бухгал-терію проводити матеріальне відшкодування за втрачені книги.
7. Списувати (оформляти актом) застарілу літературу та літературу, яка прийшла в непридатність.
8. Користуватися фондами інших бібліотек у порядку міжбібліотечного абонемента.
9. Представляти дирекції технікуму на прийом і звільнення працівників бібліотеки, на їх заохочення за досягнення в роботі та покарання за порушення дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________2018 р.

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ГУРТОЖИТКУ

Вихователь гуртожитку призначається директором навчального закладу.
У своїй роботі безпосередньо підзвітний заступнику директора з виховної роботи.
Відповідальність
Вихователь несе персональну відповідальність за організацію інформаційно-виховної та культурно-масової роботи зі студентами, що проживають у гуртожитку.
Обов’язки
1. Підтримувати тісні контакти з адміністрацією, кураторами академічних груп, викладачами, керівниками гуртків та клубів за інтересами у реалізації завдань навчально-виховного процесу.
2. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку.
3. Здійснювати контроль за створенням у гуртожитку умов, необхідних для проживання, навчання та відпочинку студентів.
4. Брати участь в організації роботи органів студентського самоврядування в гуртожитку.
5. Разом з комендантом організовувати та здійснювати контроль за підтриманням належного санітарного стану житлових кімнат і місць загального користування.
6. Звітувати про стан виховного процесу в гуртожитку перед педагогічною радою, адміністрацією навчального закладу.
7. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.
8. Пропагувати здоровий спосіб життя.
9. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
10. Вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень вихователя.
11.Брати участь у створенні та систематичному поповненні комплексу методичного забезпечення виховної роботи в технікумі.
12. Підтримувати тісні зв’язки з батьками вихованців.
13.Забезпечувати дотримання правил техніки безпеки і протипожежного захисту.
14. Планувати та проводити виховні заходи в гуртожитку.

Права
1. Внесення пропозицій на розгляд адміністрації технікуму та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення вихованців.
2. Внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів щодо матеріального забезпечення, організації та проведення виховних заходів у порядку, визначеному законодавством.
3. Вибір форм, методів, засобів роботи із студентами.
4. Захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законо-давства.
5. Матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні завдань, покладених на нього.

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕТОДИСТА ТЕХНІКУМУ

Методист призначається на посаду і звільняється директором технікуму.
У процесі своєї діяльності методист методичного кабінету керується Конституцією та Законами України, постановами Кабінету міністрів України та наказами Міністерства освіти та науки України, органів управління освітою, іншими нормативними документами, а також локальними правовими актами освітнього закладу та цією посадовою інструкцією.
Відповідальність
Методист несе персональну відповідальність за організацію та здійснення методичної роботи, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності педагогічних працівників.
Методист методичного кабінету систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією та педагогічними працівниками освітнього закладу.
Повинен знати: Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі та нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; принципи дидактики; основи педагогіки; принципи методичного забезпечення навчального предмету (дисципліни); систему організації освітнього процесу в освітній установі; принципи і порядок розроблення навчально-програмної документації, навчальних планів по спеціальностях, навчальних програм, типових переліків навчального устаткування і іншої навчально-методичної документації; методику виявлення, узагальнення і поширення ефективних форм і методів педагогічної роботи; принципи організації і зміст роботи методичних об’єднань викладачів; принципи систематизації методичних і інфор-маційних матеріалів; основні вимоги до аудіовізуальних і інтерактивних засобів навчання, сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; основи роботи з текстовим редактором, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним устаткуванням.

Обов’язки.
1. Здійснює методичну роботу в навчальному закладі. Аналізує стан навчально-методичної роботи і розробляє пропозиції щодо підвищення її ефективності.
2.Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту навчальних програм, форм, методів і засобів навчання, бере участь в організації роботи з науково-методичного забезпечення навчальної діяльності.
3. Організовує розроблення, рецензування і підготовку до затвердження навчально-методичної документації, переліків типового обладнання, дидактичних матеріалів тощо.
4. Координує роботу предметних (циклових) комісій, надає їм консультативну та практичну допомогу з відповідних напрямків діяльності.
5.Бере участь в розробленні перспективних планів замовлення підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів.
6. Узагальнює і поширює інформацію про передові технології навчання і виховання (у тому числі й інформаційні), передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері освіти.
7. Організовує і розробляє необхідну документацію щодо проведення конкурсів, виставок, олімпіад, змагань та інше. Надає консультативну і практичну допомогу в підготовці до участі в обласних, регіональних, всеукраїнських конкурсах, методичних об′єднаннях, семінарах, конференціях.
8. Готує і проводить семінари, конференції, майстер-класи, тренінги з питань удосконалення методичної роботи, навчально-виховного процесу, поліпшення якості підготовки фахівців, поширення інноваційного педагогічного досвіду тощо.
9. Знайомить викладачів з новою методичною та педагогічною літературою, періодичними виданнями.
10. Організовує роботу щодо розробки методичних рекомендацій для допомоги молодим викладачам у проведенні навчальних занять, позаурочних заходів, індивідуальної роботи.
11. Надає допомогу викладачам, цикловим комісіям технікуму у впровадженні нових форм і методів навчання і виховання.
12.Узагальнює і систематизує методичні матеріали викладачів циклових комісій технікуму.
13. Організовує виставки кращих методичних робіт, комплексів методичного забезпечення дисциплін, матеріалів з досвіду роботи викладачів, кураторів, циклових комісій.
14. Готує звіт (аналіз) про методичну роботу методичного кабінету. Звітує про стан виконання плану методичної роботи на засіданні педагогічної, методичної ради технікуму.
15. Систематизує звітну документацію.
16. Своєчасно замінює матеріали на стендах методичного кабінету.
17. Вивчає і систематизує інноваційні технології організації навчального процесу.
18. Надає допомогу авторам у написанні методичних розробок, посібників та іншої документації, організовує їх обговорення та популяризацію.
19.Організовує вивчення, узагальнення, популяризацію та впровадження досвіду кращих викладачів, кураторів груп, завідувачів кабінетів.
20. Вивчає, систематизує і впроваджує інноваційні технології організації навчального процесу. Проводить консультації з питань застосування нових інформаційних технологій.
21.Здійснює організацію і проведення атестації педпрацівників і керівників технікуму.
22. Організовує та контролює підвищення кваліфікації викладачів технікуму.
23. Розглядає і впроваджує пропозиції голів циклових комісій і адміністрації технікуму, направлених на поліпшення методичної роботи.
24. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, додержується професійної етики. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

Права
Методист має право:
1. Готувати проекти наказів, рішень з питань організації і стану методичної роботи технікуму.
2. Погоджувати з директором технікуму графік проведення засідань методичних рад і вносити до нього зміни.
3. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва технікуму, що стосуються навчального процесу.
4. Вносити на розгляд керівництва технікуму пропозиції щодо покращення методичної роботи технікуму.
5. Отримувати від керівників структурних підрозділів технікуму необхідні матеріали для роботи методичного кабінету.
6. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів технікуму.
7. Брати участь у роботі педагогічних, методичних та адміністративних рад, семінарах та засіданнях методичних об’єднань вищих навчальних закладів.
9. Брати участь у всеукраїнських нарадах, семінарах, конференціях з питань удосконалення методичної роботи.
10. Рекомендувати кращих голів циклових (предметних) комісій, викладачів для відзначення директором за якісну організацію і проведення методичної роботи в технікумі.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________20__р.

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Голова циклової комісії призначається директором навчального закладу за поданням заступника директора з навчальної роботи з числа викладачів, які мають відповідну вищу освіту і досвід педагогічної роботи.
Відповідальність
Голова циклової комісії несе персональну відповідальність за стан навчально-методичної роботи з дисциплін, стан роботи навчальних аудиторій (лабораторій), розробку заходів щодо підвищення успішності
студентів і поліпшення виховання в процесі навчання.
Голова циклової комісії у своїй роботі безпосередньо підзвітний заступнику директора з навчальної роботи.
Обов’язки
1. Організація, керівництво роботою циклової комісії.
2. Складання планів роботи циклової комісії.
3. Організація систематичної перевірки виконання раніше прийнятих
рішень комісії.
4.Організація взаємовідвідування занять викладачами .
5. Ведення обліку і подання звітів про роботу циклової комісії.
6. Організація розробки заходів щодо поліпшення навчально-виховної та методичної роботи, удосконалення методів навчання.
7. Організація вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.
8. Керівництво підготовкою та обговоренням відкритих занять.
9. Організація розгляду та обговорення планів роботи викладачів, робочих програм викладачів циклових комісій, індивідуальних планів з підвищення науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації, планів роботи навчальних кабінетів, лабораторій та іншої навчально-методичної документації.
10. Організація розгляду і обговорення виданих підручників, навчальних посібників, складання методичних розробок, завдань з лабораторних, контрольних і домашніх робіт, з педагогічної практики, розгляду тематики і змісту курсового проектування.
11. Забезпечення розробки і виконання заходів щодо впровадження в навчальний процес раціональних форм і методів навчальних занять.
12. Аналіз успішності студентів і розробки заходів щодо підвищення якості навчання, обговорення питань організації самостійної роботи студентів, єдиних норм оцінки знань і навичок студентів.
13. Керівництво роботою навчальних кабінетів і лабораторій, які входять до складу циклової комісії.
14. Виконання завдань заступника директора з навчальної роботи, завідувача відділення.
15.Виконання обов’язків завідувача відділення за його відсутності.
Права
Голова циклової комісії має право:
1. Розробляти та подавати на розгляд адміністрації заходи щодо поліпшення методичної роботи, удосконалення методів навчання.
2. Давати вказівки викладачам, які входять до складу комісії з питань удосконалення навчального процесу, поліпшення виховання в процесі навчання, роботи кабінетів і лабораторій тощо.
3. Розглядати навчальні програми, робочі навчальні програми викладачів, індивідуальні плани з підвищення ідейно-теоретичного та спеціального рівня викладачів, у необхідних випадках доручати проведення рецензій екзаменаційних білетів.
4. Скликати та проводити засідання циклових комісій з питань навчально-методичної роботи.
5. Давати розпорядження членам комісії з виконання завдань навчально-методичного характеру.
6. Подавати заступнику директора з навчальної роботи для заохочення викладачів, які беруть активну участь у виконанні завдань, покладених на циклову комісію, та накладання дисциплінарних стягнень на викладачів, які не виконують покладених на них обов’язків.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________20__р.

«Затверджую»
Директор технікуму
_______ В.М.Вержаківський
« » 2018р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Кваліфікаційні вимоги.
Викладач вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації І категорії – не менше 2 років.
Викладач І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації ІІ категорії – не менше 2 років.
Викладач ІІ категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою викладача (спеціаліста) вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації – не менше 1 року.
Викладач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; закони України та інші нормативно-правові акти, які регламентують освітню діяльність; зміст навчальних програм і методи організації навчання з предмета (дисципліни); основні технологічні процеси на посадах в організаціях та установах відповідно до профілю підготовки, а також основи екології, основи економіки, організації виробництва та управління; педагогіку, психологію; сучасні педагогічні технології навчання, реалізації компетентнісного підходу, розвиваючого навчання; встановлення контактів зі студентами, основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою, мультимедійним обладнанням; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Завдання та обов’язки.
1. Проводить навчання студентів відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Організовує та контролює їх самостійну роботу, використовуючи найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові освітні технології, в т.ч. інформаційні.
2.Сприяє розвитку особистості, талантів и здібностей студентів, формуванню їх загальної культури.
3.Розробляє робочі навчальні плани та програми навчальних дисциплін (модулів) та інші матеріали, які забезпечують якість підготовки студентів; несе відповідальність за реалізацію їх в повному обсязі у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу. Забезпечує досягнення і підтвердження студентами відповідних рівнів освіти.
4.Оцінює ефективність навчання предмету (дисципліни) студентів, враховуючи засвоєння ними знань, умінь, застосування отриманих навичок, компетенцій, розвиток досвіду творчої діяльності, пізнавальної зацікавленості з використанням комп’ютерних технологій.
5.Дотримується прав і свобод студентів. Підтримує навчальну дисципліну, режим відвідування занять; поважає людську гідність, честь та репутацію студентів.
6.Здійснює контрольно-оціночну діяльність в навчальному процесі з використанням сучасних засобів оцінювання в умовах інформаційно-комунікаційних технологій.
7.Вносить пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.
8.Бере участь у роботі педагогічної (методичної) ради навчального закладу, предметних (циклових) комісій, методичних об’єднань викладачів, у роботі конференцій, семінарів.
9.Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки.
10. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, до  суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства, дотримується професійної етики, поважає гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.
11.Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.
12.Дотримується академічної доброчесності та забезпечує її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

Викладач має право на:
-академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
-педагогічну ініціативу;
-розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
-користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
-підвищення кваліфікації, перепідготовку;
-вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
-відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
-справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
-захист професійної честі та гідності;
-індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
-безпечні і нешкідливі умови праці;
-участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
-участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

– захист професійної честі, гідності;

– вибір засобів і методів навчання, наукової діяльності.

З інструкцією ознайомлений_________ ____________ «___»__________20__р.